Rozwój kariery

Rozwój kariery

Nasze podejście do rozwoju kariery

W podejściu do rozwoju w Baxter podkreślamy, że rozwój zawodowy zachodzi poprzez połączenie doświadczenia zawodowego, informacji zwrotnych, budowania relacji i szkoleń, za co wspólnie odpowiadają pracownik i jego przełożony.

Wspieramy rozwój poprzez budowanie kompetencji przywódczych – poczynając od doskonalenia zarządzania samym sobą, po rolę lidera zespołu, jak i lidera przewodzącego innym.

Doświadczenie — Rozwój — Wyniki

Rozwój kariery w firmie Baxter

Shanghai Employees in a meeting

Nasza strategia rozwoju

Nasza strategia rozwoju kariery opiera się na założeniu, że główna ścieżka rozwoju pracowników wiedzie przez zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych.
Istotne znaczenie dla rozwoju mają także informacje zwrotne, programy mentoringowe i budowanie relacji.
Nasi pracownicy mogą korzystać z formalnych szkoleń i różnych możliwości zdobywania wiedzy dzięki autorskim programom rozwojowym, w tym Podstawy Zarządzania dla Managerów, Podstawy Przywództwa oraz innym powiązanym inicjatywom i działaniom w firmie Baxter.

Employees working

Wyniki pracy i rozwój zawodowy

Nasze podejście do wyników pracy i rozwoju zawodowego realizowane jest przez comiesięczne spotkania pracowników i przełożonych. Spotkania te nazywamy „A.C.E. „ („Align.Check-In.Execute”), ich celem jest uzyskanie informacji zwrotnych i omówienie kolejnych kroków w rozwoju pracownika.

Pracownicy i przełożeni mogą korzystać z wielu dostępnych narzędzi tak, aby w ramach procesu A.C.E. uzyskać jak najlepsze wyniki pracy i osiągnąć zaplanowany rozwój kompetencji.

Employees Meeting

Wyniki i rozwój kariery

Oferujemy różnego rodzaju narzędzia i zasoby związane z rozwojem kariery, które mają na celu pomaganie pracownikom w ocenie ich mocnych stron oraz potrzeb rozwojowych, zainteresowań zawodowych i motywacji osobistych. Kompetencje przywódcze Baxter są punktem odniesienia, na którym pracownicy skupiają działania rozwojowe, zapewniamy szczegółowe wytyczne dotyczące rozwoju kariery, które pomagają pracownikom w doborze działań związanych z konkretnymi potrzebami rozwojowymi.

Rozwój kompetencji kierowniczych i przywódczych

Dzięki modułowi Podstawy Zarządzania dla Menedżerów przełożeni mogą korzystać z dodatkowych szkoleń i działań rozwojowych w różnych obszarach, takich jak zarządzanie, planowanie kariery i rozwoju, a także coaching i udzielanie informacji zwrotnych.
Doświadczeni przełożeni i dyrektorzy mają także dostęp do modułu Podstawy Przywództwa, w którym znajdują się narzędzia i programy rozwoju ułatwiające zdobywanie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości, rozwijaniu kompetencji przywódczych w organizacji oraz innych umiejętności, takich jak motywowanie i wspieranie rozwoju zawodowego innych pracowników.

Efektywność Zespołowa

Budowanie zespołów osiągających wysokie wyniki ma kluczowe znaczenie dla tworzenia najlepszego miejsca pracy w Baxter.

W celu zapewnienia skutecznego działania naszych zespołów na całym świecie i na wszystkich szczeblach organizacji, w firmie Baxter opracowaliśmy program efektywności zespołowej, który obejmuje:

  • Sesje przeznaczone dla zespołów zarządzających skupiające się na wzmacnianiu zespołów osiągających wysokie wyniki (high performing teams)— jednodniowe sesje mające na celu dostosowanie oczekiwań wobec zespołów i liderów, dalsze wzmacnianie relacji w zespole oraz budowanie zaufania
  • Działania poprawiające efektywność zespołową prowadzone przez działy HR
  • Działania na rzecz rozwoju przeznaczone do wykorzystania przez liderów

Wszyscy kierownicy mają dostęp do wewnętrznego portalu MyTeam@Baxter przeznaczonego dla menedżerów zarządzających zespołem.