Nowi dostawcy

Nowi dostawcy

Jako firma Baxter przy wyborze i ocenie dostawców bierzemy pod uwagę cenę, jakość, kryteria środowiskowe i inne czynniki. 

Firma Baxter stara się tworzyć wzajemnie korzystne partnerstwa z naszymi dostawcami. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z firmą Baxter i uważasz, że masz towary lub usługi, które będą odpowiadać naszym potrzebom, zarejestruj się za pośrednictwem naszego portalu rejestracyjnego i utwórz profil.

Firma Baxter stara się również zwiększać różnorodność swojej bazy dostawców i rozwijać relacje z małymi firmami kierowanymi przez mniejszości, kobiety, osoby LGBTQ, osobyniepełnosprawne i weteranów. To jest nasze zaangażowanie na rzecz integracji do budowania stabilności gospodarczej w naszych lokalnych społecznościach. Jeśli jesteś takim dostawcą, użyj formularza rejestracyjnego, aby przesłać swój certyfikat.

Ze względu na dużą liczbę zapytań nie jesteśmy w stanie przyjąć bezpośrednich próśb ani dalszych działań wykraczających poza to zgłoszenie. Pamiętaj, aby podczas rejestracji podać szczegółowe informacje o produktach i usługach Twojej firmy, aby zwiększyć swoją widoczność w naszej firmie

Zrównoważone procedury zakupowe

Wprowadzając zrównoważone praktyki do naszych procedur zakupowych, rozważamy kilka czynników środowiskowych i społecznych. We współpracy z dostawcami poszukujemy możliwości poprawy naszych wyników w zakresie oddziaływania na środowisko oraz promowania praw człowieka.

Zapytania ofertowe i umowy z dostawcami

Nasze globalne szablony zapytań ofertowych (RFP) i umowy z dostawcami uwzględniają kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Jest to odzwierciedleniem naszego zobowiązania i sposobem oceny zdolności każdego dostawcy do realizacji naszych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz do prowadzenia działalności zgodnie z naszymi normami obowiązującymi dostawców.

Od dostawców wymagamy podania następujących informacji w dokumencie RFP:

  • Polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju i misji przedsiębiorstwa;
  • Opisu firmowych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich wyników;
  • Wykazu nagród przyznanych w związku ze zrównoważonym rozwojem;
  • Ujawnienia przypadków naruszeń przepisów ochrony środowiska oraz mandatów w okresie ostatnich trzech lat;
  • Szczegółowych informacji dotyczących zakupów od zróżnicowanych dostawców, zwłaszcza w zakresie produktów i usług wymienionych w RFP (jeśli dotyczy); oraz
  • Informacji na temat innych inicjatyw związanych z realizacją działań zgodnych z celami firmy Baxter w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nasze standardowe umowy z dostawcami nakładają na dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych obowiązek przedstawienia dowodów zgodności z federalnymi i stanowymi przepisami prawa dotyczącymi równych szans. We współpracy z poddostawcami dostawcy są również zobowiązani do działania w dobrej wierze w celu umożliwienia współpracy z firmami z sektora drobnych przedsiębiorstw, należącymi do mniejszości, kobiet, weteranów i innych zróżnicowanych poddostawców.  Więcej informacji na temat naszych inicjatyw w tym obszarze zawiera punkt „Dostawca z grupy zróżnicowanych przedsiębiorstw”.

Umowa zachęca również dostawców do identyfikacji produktów lub usług przeznaczonych do stosowania przez firmę Baxter o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko. Zwracamy się do dostawców z prośbą o regularną aktualizację swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Informacje na temat różnorodności, jakości i zgodności

Normy jakościowe dla dostawców

Normy jakościowe dla dostawców zakładają realizację spójnych procedur oceny dostawców oraz ustandaryzowane narzędzia przeznaczone do zarządzania relacjami.  Uważamy, że wspólne zobowiązanie do prowadzenia działalności z zachowaniem wysokich standardów etycznych usprawni nasze relacje biznesowe.

Normy w zakresie etyki i zgodności z przepisami

Uważamy, że wspólne zobowiązanie do prowadzenia działalności z zachowaniem wysokich standardów etycznych znacznie poprawi nasze relacje biznesowe. 

Diversity Supplier Registration

Diversity Supplier Registration
Current and New Suppliers

Diversity Supplier Registration and Proof of Certification

“Our value proposition of creating procurement opportunities with minorities, women, LGBTQ, veterans and disabled-owned business enterprises enables us to provide innovative products and therapies that save and sustain lives globally.”
David Bondi, Chief Procurement Officer


Our suppliers are encouraged to provide proof of certification. We monitor vendor certifications regularly and value certifications from one of the following organizations, although local/state certifications are also acceptable.

*Baxter is a National Corporate Member.