Etyka i zgodność

Etyka i zgodność

Dbamy o kulturę uczciwości i najwyższe standardy postępowania etycznego.

Jako globalna firma zajmująca się opieką zdrowotną, działająca w ponad 100 krajach, cenimy sobie skuteczny ład korporacyjny, zgodność z prawem oraz kulturę etyki i zgodności w całej organizacji. W 1995 r. byliśmy jedną z pierwszych firm, które przyjęły wytyczne w ramach ładu korporacyjnego. Na bieżąco udoskonalamy nasze praktyki i ustanawiamy nowe standardy, co odzwierciedlają nasze obecne wytyczne w ramach ładu korporacyjnego.

Nasz zespół ds. etyki i zgodności ściśle współpracuje z zespołami operacyjnymi i prawnymi, mającymi regionalne siedziby w różnych lokalizacjach, aby zagwarantować zgodność naszej działalności z obowiązującym prawem i firmowymi politykami. Oferujmy wiele kanałów kształcenia i udzielania porad pracownikom, a także poufne sposoby zadawania pytań i zgłaszania przypuszczalnych naruszeń prawa i polityki firmy. Bezzwłocznie badamy wszystkie tego rodzaju przypadki i zgłaszamy je wyższemu kierownictwu, jeśli uznamy to za stosowne.

 

Kodeksy i standardy

Kodeks postępowania

Ustanowiliśmy mocną podstawę dla uczciwości i zgodności, która pomaga pracownikom dokonywać słusznych, etycznych osądów biznesowych i podejmować odpowiednie, usankcjonowane prawnie działania.

Przeczytaj nasz Kodeks postępowania >

Normy dla dostawców

Oczekujemy, że nasi dostawcy i partnerzy biznesowi będą stosować nasze wytyczne, a także znać i respektować wszystkie prawa kierujące funkcją zakupową w Baxter.

Dowiedz się więcej o Normach dla dostawców >

Prawa człowieka w całym łańcuchu dostaw

Jak już opisaliśmy w naszej Polityce globalnych praw człowieka, szanujemy prawa człowieka, godność oraz zróżnicowane umiejętności zawodowe wszystkich osób. W naszych bezpośrednich i pośrednich działaniach wspieramy prawa człowieka na różne sposoby, co znajduje odzwierciedlenie w licznych politykach i inicjatywach naszej firmy w obszarach takich jak praktyki zatrudnienia, prywatność, bezpieczeństwo, łańcuch dostaw, postępowanie etyczne oraz dostęp do opieki zdrowotnej.

Profesjonalne kodeksy etyczne i normy branżowe

Stosujemy następujące kodeksy etyczne zewnętrznych dostawców oraz obowiązujące w branży:

  • Kodeks postępowania stowarzyszenia AdvaMed w zakresie interakcji z pracownikami opieki zdrowotnej
  • Kodeks etyczny dla inżynierów Narodowego Towarzystwa Zawodowych Inżynierów
  • Kodeks etycznej praktyki biznesowej stowarzyszenia MedTech Europe

Ponadto współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi nad udoskonalaniem naszych standardów etycznych i zgodności z przepisami na całym świecie. Obejmuje to:

  • Współpracę z Chińskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw z Inwestycjami Zagranicznymi oraz Komisją Stowarzyszenia Farmaceutycznego Działającego na rzecz Badań i Rozwoju (R&D-based Pharmaceutical Association Committee, RDPAC) w zakresie branżowych kodeksów etycznych w obszarze sprzedaży i marketingu
  • Udział w grupie roboczej Chińskiej Rady Stowarzyszenia ds. Zaawansowanych Technologii Medycznych (Advanced Medical Technology Association, AdvaMed) w celu opracowania branżowego kodeksu postępowania mającego zastosowanie do działalności operacyjnej spółek członkowskich AdvaMed w Chinach
  • Współpracę z Meksykańskim Stowarzyszeniem Sektora Innowacyjnych Wyrobów Medycznych (AMID) nad aktualizacją kodeksu AMID dotyczącego interakcji z pracownikami opieki zdrowotnej
  • Wspieranie AMID przez opracowanie zharmonizowanych szkoleń omawiających standardy i kryteria ustalone przez branżę wyrobów medycznych
  • Udział w Inicjatywie Łańcucha Dostaw Farmaceutycznych

Struktura i programy etyki i zgodności z przepisami

Regularnie dopracowujemy i aktualizujemy strukturę oraz programy działań w zakresie etyki i zgodności, aby uwzględnić potrzeby złożonego przedsiębiorstwa funkcjonującego w obszarze opieki zdrowotnej.

Stosujemy zintegrowany lokalny model zatwierdzania, w ramach którego Komisje ds. Etyki i Zgodności działają na szczeblach regionalnych, krajowych i firmowych w celu zacieśniania integracji programu etyki i zgodności w całej firmie Baxter.

Przestrzeganie przepisów o handlu

W naszej firmie działa globalna sieć pracowników, których zadaniem jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze zgodnością z przepisami handlowymi w swoich krajach oraz funkcjach, a w uzasadnionych przypadkach zasięganie porad u ekspertów w konkretnej dziedzinie. Nieustannie ulepszamy narzędzia i procesy przeznaczone do wyszukiwania i neutralizacji ryzyka związanego z naszymi produktami i transakcjami biznesowymi.

Poufność i ochrona danych

Nasza Globalna polityka prywatności określa nasze standardy ochrony prywatności i zawiera wskazówki dotyczące naszej globalnej działalności operacyjnej, które nakazują stosowanie jednakowych środków kontroli w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz informacji o ich stanie zdrowia. Wszyscy pracownicy firmy Baxter są zobowiązani do odbycia internetowego szkolenia z zakresu prywatności danych.

Komunikacja i wytyczne

Otwarta komunikacja jest podstawą naszego zobowiązania do uczciwości. Zapewniamy liczne kanały przeznaczone do kształcenia i doradzania pracownikom, a także sposoby poufnego zgłaszania przypuszczalnych naruszeń prawa i postępowania niezgodnie z polityką, które są poddawane niezwłocznej weryfikacji, a w razie konieczności przekazywane kierownictwu wyższego szczebla. Kierownicy odpowiadają za zapewnienie środowiska pracy, w którym pracownicy mogą swobodnie zgłaszać i omawiać problemy.

Jednym z takich kanałów jest nasza Infolinia dotycząca spraw etyki i zgodności z prawem — niezależny telefoniczny i internetowy zasób, z którego mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, dostawcy, klienci oraz inni interesariusze firmy Baxter, którzy chcą zgłaszać problemy i otwarcie porozmawiać o ewentualnych problemach związanych z etyką i zgodnością w firmie. Infolinia jest dostępna całą dobę, w 32 językach, a dzwoniący mogą zgłaszać problemy lub uzyskać poradę, zachowując anonimowość.