Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby monitorowania działań niepożądanych, incydentów medycznych lub reklamacji dotyczących jakości wyrobów medycznych.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby monitorowania działań niepożądanych, incydentów medycznych lub reklamacji dotyczących jakości wyrobów medycznych.

Poniższa klauzula ma za zadanie poinformować Państwa, w jaki sposób firma Baxter, lub jej lokalny przedstawiciel, będąca Podmiotem odpowiedzialnym produktu leczniczego lub wytwórcą, autoryzowanym przedstawicielem, importerem lub dystrybutorem wyrobu medycznego, którego dotyczy zgłoszenie, wraz z innymi spółkami z grupy Baxter i podwykonawcami, zbiera, przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe.

Dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe

Firma Baxter będzie przetwarzała Państwa dane osobowe celem monitorowania bezpieczeństwa i jakości produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych, które realizowane jest poprzez zbieranie, wykrywanie, ocenę i zapobieganie występowaniu działań niepożądanych oraz incydentów medycznych lub reklamacji dotyczących jakości wyrobów medycznych.

Baxter będzie przetwarzał Państwa dane osobowe:

  1. jeśli jest Pani/Pan osobą zgłaszającą działanie niepożądane, incydent medyczny lub reklamację dotyczącą jakości wyrobu medycznego, które wystąpiło u innej osoby – w ramach realizacji obowiązków jakie ciążą na firmie Baxter w odniesieniu do monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
  2. jeśli jest Pani/Pan pacjentem, u którego wystąpiło działanie niepożądane lub doszło do incydentu medycznego lub innej sytuacji związanej z nieprawidłowym działaniem wyrobu medycznego i zgłasza Pani/Pan ten fakt – ponieważ jest to niezbędne ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

Podanie danych osobowych firmie Baxter jest dobrowolne za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny, które są zobowiązane do zgłaszania działań niepożądanych lub incydentów medycznych, jednakże, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych nie będziemy w stanie przetwarzać Państwa zgłoszenia.

Informujemy, że nie będziemy używać przekazanych przez Państwa informacji w żadnych innych celach a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że będziemy do tego zobowiązani prawnie (np. przez władze regulacyjne) lub podmiot trzeci będzie działał w imieniu firmy Baxter jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak to niezbędne dla celów opisanych powyżej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe i międzynarodowy transfer danych.

Aby zrealizować opisane powyżej cele przetwarzania danych osobowych firma Baxter może przekazywać Państwa dane do innych spółek w grupie Baxter, firm dostarczających firmie Baxter usługi i działających w imieniu firmy Baxter takich jak dostawcy systemów teleinformatycznych, usług wsparcia użytkowników i dostawców usług związanych z przetwarzaniem zgłoszeń działań niepożądanych oraz kontroli jakości.

Niektóre z podmiotów trzecich wymienione powyżej mogą przetwarzać Państwa dane osobowe poza granicami Unii Europejskiej, gdzie poziom ochrony danych osobowych może być niższy niż wymagany na terytorium Unii Europejskiej. Jednakże, firma Baxter przekazuje Państwa dane tylko do krajów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w stosunku do których firma Baxter podjęła środki aby odbiorcy Państwa danych zapewnili wymagany poziom ochrony Państwa danych np. poprzez zawarcie z nimi specjalnych umów dotyczących przekazywania tych danych. Możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące podmiotów współpracujących z firmą Baxter oraz kopie zawartych z nimi umów kierując swoją prośbę na adres [email protected].

Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych

Macie Państwo prawo do:

  • sprawdzenia czy posiadamy Państwa dane osobowe, i jeśli tak, jaki jest cel i zakres ich przetwarzania oraz zażądania dostępu do tych danych,
  • poprawienia lub usunięcia Państwa danych, które są niepoprawne lub przetwarzane niezgodnie z celem ich pozyskania,
  • ograniczenia przetwarzanych danych,
  • w określonych sytuacjach wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
  • informacji o podmiotach trzecich przetwarzających Państwa dane,
  • wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest podmiot odpowiedzialny lub jego lokalny przedstawiciel, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne dla danego produktu leczniczego lub wytwórca, autoryzowany przedstawiciel, importer lub dystrybutor wyrobu medycznego wskazany w ulotce dla pacjenta tegoż produktu lub w ulotce/ instrukcji obsługi użytkownika wyrobu medycznego.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do: 
[email protected].