Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja skierowana jest do pracowników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników podmiotów, z którymi Baxter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (dalej: „Baxter”), utrzymuje kontakty w toku prowadzonej działalności („kontrahentów Baxter”), w tym osób kontaktowych ww. podmiotów (np. osoby odpowiedzialne za kontakt w sprawie wykonania umowy, obsługi serwisowej dostarczonych urządzeń).

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, przejrzystość przy przetwarzaniu danych oraz zapewnienie osobom fizycznym kontroli nad sposobem, w jaki ich dane są wykorzystywane, informujemy, że:

1. Baxter może przetwarzać dane podane przez kontrahentów Baxter lub bezpośrednio przez osoby kontaktowe. Te dane mogą zawierać w szczególności:
    a. imię i nazwisko, nazwę i dane adresowe kontrahenta Baxter,
    b. numery rejestracyjne we właściwych rejestrach (o ile dotyczy),
    c. służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres email),
    d. dane dotyczące statusu w strukturze kontrahenta (np.: funkcja, stanowisko, zakres uprawnień),
    e. dane dotyczące historii aktywności oraz prowadzonej korespondencji (np. historia składanych zamówień, zapytań, realizacji przeglądów serwisowych).

2. Administratorem wyżej wymienionych danych osobowych jest Baxter;

3. Z administratorem danych można się kontaktować bezpośrednio lub:
    a. bezpośrednio - pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Baxter z dopiskiem „IOD”,
    b. za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych - elektronicznie, przesyłając wiadomość na adres [email protected] lub  [email protected].

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 są przetwarzane przez Baxter dla realizacji uzasadnionych interesów Baxter lub osób trzecich, w sytuacji, gdy interesy takie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Takimi uzasadnionymi interesami są np.:
    • prowadzenie bieżącej komunikacji i rozliczeń,
    • prowadzenie korespondencji w zakresie podejmowanych działań gospodarczych, w tym w toku realizacji umów (np. kontakt w sprawach związanych z dostawą, transportem oraz serwisowaniem urządzeń),
    • weryfikacja tożsamości osób działających na zlecenie kontrahentów Baxter,
    • ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń wynikających z prowadzonej działalności oraz ochrona przed takimi roszczeniami – w czasie uwzględniającym okresy wygaśnięcia poszczególnych roszczeń.

5. Baxter może ujawnić dane osobowe:
    a. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu Baxter – podwykonawcom Baxter;
    b. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;
    c. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne w toku współpracy, w tym dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

6. Baxter może przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i podwykonawcom Baxter zlokalizowanym poza Unią Europejską oraz w jurysdykcjach, które mogą zapewniać inny poziom ochrony prywatności. W takim przypadku Baxter podejmuje środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Przy przekazywaniu danych poza Unię Europejską Baxter opiera się na różnych mechanizmach prawnych (np. Standardowych klauzulach umownych lub certyfikacie Tarczy Prywatności). Szczegóły, dotyczące zastosowanych środków dla konkretnego transferu można uzyskać kontaktując się w sposób opisany w pkt. 3.

7. Baxter nie będzie przetwarzać danych osobowych o których mowa w pkt. 1 w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na osoby, których dane dotyczą.

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Baxter przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt na adresy wskazane w pkt. 3.

9. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

 

Baxter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, jako administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z dostawą produktów oraz świadczeniem usług, w tym serwisowaniem urządzeń – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. W odpowiednich przypadkach przetwarzamy dane także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, obrony i dochodzenia roszczeń. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz żądania usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych znajduje się w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.