Nota Prawna

Na stronie tej określone zostały wszelkie zastrzeżenia prawne obowiązujące każdego internautę, który odwiedza naszą stronę internetową (dalej „Użytkownik”). Odwiedzenie strony jest równoznaczne z akceptacją wszystkich, bez wyjątków, zastrzeżeń prawnych.Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami prawnymi. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji zastrzeżeń prawnych, zaś Państwo, jako Użytkownicy naszej strony internetowej obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych zmian. Korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w zastrzeżeniach prawnych, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na ich treść.

Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem tej strony internetowej jest Baxter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-308 Warszawa (dalej zwana „Baxter Polska” lub „Spółka”). Prezentacja strony oraz każdy jej element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się na stronie www.baxter.com.pl (dalej zwanej „Strona”), są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i są własnością lub przedmiotem licencji nabytej przez Baxter International Inc lub jej podmioty stowarzyszone w tym Baxter Polska lub też Spółka jest upoważniona do ich użytkowania.
Nazwy produktów Spółki, zamieszczone na Stronie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi, i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemną zgodą Baxter Polska. Wszystkie użyte na niniejszej Stronie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Strony nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej Stronie przysługują niepodzielnie Baxter International Inc lub jej podmiotów stowarzyszonych (w tym Baxter Polska). Bez uprzedniej pisemnej zgody Baxter Polska żaden element Strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.
Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.
Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
Przystępując do korzystania ze Strony ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony musi znaleźć się następująca informacja: „© Copyright 2014 Baxter. All rights reserved.” ("PRAWA AUTORSKIE© 2014 BAXTER. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”).
Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.
Baxter Polska zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

Charakter informacji

Strona może oferować odwiedzającym opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub fragmenty artykułów prasowych. Informacje takie przedstawiają wyłącznie opinie wypowiadających się ekspertów lub cytowanych pism i nie muszą być zgodne z opiniami Baxter Polska. Za swoje opinie wypowiadający się eksperci nie otrzymują od Baxter Polska żadnego wynagrodzenia. Nie są oni również pracownikami Baxter Polska. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, czy informacje i opinie zawarte w tych częściach Strony są prawidłowe i wyczerpujące. Opinie ekspertów prezentują ich osobiste przekonania i nigdy nie powinny być traktowane jako opinie Baxter Polska. Spółka nie ponosi również za nie żadnej odpowiedzialności.
Na Stronie znajdują się miedzy innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych na Stronie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Stronie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
Żadnej z informacji zamieszczonych na Stronie nie należy rozumieć jako sugestii iż: nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia, nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

Linki do stron zewnętrznych. Zasady Korzystania ze Strony

Odpowiedzialność Baxter Polska w żadnym razie nie obejmuje innych stron i witryn internetowych, do których linki znajdują się na Stronie. Są one całkowicie niezależne od Baxter Polska, i o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Baxter Polska. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, ze Baxter Polska w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy tez popiera możliwości jej wykorzystania. Łącza się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po przejściu na inna stronę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi na nowej stronie. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie. 
Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać linki do Strony. Takie linki nie mogą być zakładane bez uprzedniej wyraźnej zgody Baxter Polska. Spółka w żadnej sytuacji nie odpowiada za awarie takich stron oraz nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza ich zawartości ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za umieszczone na nich reklamy, produkty czy inne elementy dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.             
Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które maja na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownikowi Strony, zabrania się rozpowszechniania materiałów:

 • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
 • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
 • naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
 • zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
 • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
 • zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.
Ponadto strona internetowa Baxter Polska może zawierać linki do stron internetowych podmiotów stowarzyszonych Baxter International Inc, które to strony mogą zawierać informacje o produktach, które są lub nie są dostępne w określonym państwie, i w określonych przypadkach mogły zostać zatwierdzone lub otrzymać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez odpowiedni organ rządowy d.s. różnych wskazań i ograniczeń w różnych państwach. Każde państwo stosuje własne ustawy, regulacje i posiada własne praktyki medyczne obowiązujące w procesie przekazywania medycznych lub innych informacji o produktach leczniczych w internecie. Żadnego zapisu tu zawartego nie należy interpretować jako reklamy lub promocji jakiegokolwiek produktu lub wskazania na jakikolwiek produkt, który nie został prawnie dopuszczony do obrotu w państwie zamieszkania czytającego niniejsze informacje.

Dane osobowe i inne informacje

4. 1. Baxter Polska nie udostępni osobom trzecim danych osobowych przekazanych jej przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej
Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony jest firma Baxter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8.
Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Nie wykorzystujemy danych osobowych oraz informacji kontaktowych do innych celów niż wskazany w zdaniu poprzednim oraz nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie.
Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania.
Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

 • dostęp poprzez sieć do serwera zarządzania zawartością witryny (ang. CMS) jest zabezpieczony za pomocą firewall'a
 • każdy użytkownik posiadający uprawnienia do modyfikacji zawartości witryny posiada własne konto dostępu (login i hasło)
 • dostęp do serwera zarządzania zawartością witryny możliwy jest tylko dla autoryzowanych użytkowników i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci
 • na serwerach udostępniających witrynę (ang. Web servers) nie są gromadzone ani przechowywane dane osobowe
 • zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem

4.2 Strona nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych
Dlatego też, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, wszelkie informacje bez względu na ich formę – dokumenty, dane, grafika, pytania, sugestie, pomysły, komentarze uwagi czy inne – przekazywane Spółce za pośrednictwem Strony nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne. Przez sam fakt przekazania ich Spółce przez Użytkownika, Spółka nabywa nieodpłatne prawo ich wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania i przekazywania bez żadnych ograniczeń.
Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Baxter Polska w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Baxter Polska dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były prawdziwe i aktualne. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Jednakże Baxter Polska nie może zagwarantować, że informacje udostępnione na Stronie będą dokładne, precyzyjne, aktualne i wyczerpujące. 
Dlatego też, z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu  Baxter Polska, Spółka zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:

 • wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych na Stronie,
 • wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych na Stronie
 • oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Baxter Polska była świadoma możliwości powstania takich szkód z powodu:  
  • wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,
  • użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub
  • zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.

Baxter Polska nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone na Stronie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.  

Dostępność strony internetowej

Użytkownik uznaje:

 • że nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od jakichkolwiek błędów i że nie można tego wymagać od Baxter Polska,
 • że błędy mogą powodować czasową niedostępność Strony oraz
 • że na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ wydarzenia i/lub przyczyny niezależne od Baxter Polska, takie jak łącza przesyłowe i komunikacyjne pomiędzy użytkownikiem a Baxter Polska oraz pomiędzy Baxter Polska a innymi sieciami.

Baxter Polska i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Strony w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian na Stronie.
Baxter Polska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje, zawieszenia czy wyłączenia Strony.  

Informacje o produktach

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Baxter Polska. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez Baxter Polska. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Prawo właściwe

 • Niniejsza Strona jest prowadzona przez podmiot polski, korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu.
 • We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 • Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze Strony, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 • Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Informacje prawne

9.1 Właściciel Strony
Baxter Polska Sp. z o.o., spółka należąca do Baxter International Inc, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000191358, NIP 827-18-18-828, REGON: 730920652, kapitał zakładowy w wysokości 30 017 000,00 zł.